Wishes

Birthday Wishes For Your Husband Banner
180+ Best Birthday Wishes For Your Husband: Sweet, Funny, Short, Unique

If you are preparing to celebrate one of the most joyous occasions in your life—your husband's birthday. Here we have thoughtfully curated a collection of birthday wishes for your beloved husband that correctly express your emotions. You'll find heartfelt birthday wishes as well as lighthearted and humorous ones to help you convey your feelings to your man. Birthdays come once a year, but the love and respect you shower on your husband adds to the beauty of your life, every day. Here, we have a wide range of 'best birthday wishes for husbands' that suit almost every type of bond. A husband is not only a life partner but often also a soulmate, a best friend, and much more. So the happy birthday quotes for your husband that you will find here will resonate with your feelings for your soulmate and add value to his special day. There are 'romantic birthday messages for husband' for those intense moments, and also 'funny birthday phrases for husband' to bring a smile to his face. Whether you're looking for something heart-touching, special, funny, or romantic, or just simple birthday wishes, you'll be able to find a message that fits your needs perfectly. Be it 'soulmate romantic birthday wishes for husband from wife', 'special birthday wishes for husband', or 'happy birthday love quotes for husband', you'll find them all in our thoughtful compilation. After all, it's a celebration of the day when your 'hubby', was born. Happy choosing, and most importantly, Happy Birthday to your husband! In addition, make his birthday even more special by including celebrity birthday wishes for husband. These are birthday messages from famous people that can add an exciting and memorable element to his day.

Maha Shivratri Wishes in Sanskrit Banner
Maha Shivratri Wishes in Sanskrit - Embracing the Divine Night महाशिवरात्रि अभिवादनानि: दैवीय रात्रेर् आलिङ्गनम्

सनातन धर्मे अनेकानि पर्वाणि उत्सवाश्च प्रतिवर्षं आचर्यन्ते, तेषु महाशिवरात्रिः अतीव महत्वपूर्णम् एकं पर्वम् अस्ति। एतत् पर्वं प्रति वर्षे फाल्गुन मासस्य कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ आचर्यते। महाशिवरात्रेः आचरणस्य कारणं, मूल्यं, च पारम्परिकं विविधता अस्माकं सनातन धर्मस्य वैशिष्ट्यं प्रकाशयति। महाशिवरात्रिः भगवान् शिवस्य उपासनायाः विशेष दिवसः भवति। भोलेनाथ सृष्टिकर्ता, पालकः तथा संहारकर्ता इति त्रिगुणात्मक स्वरूपेण पूज्यते। एतस्मिन् दिने भक्ताः व्रतम् धारयन्ति, रात्रौ जागरणं कुर्वन्ति, शिवलिङ्गस्याभिषेकं कुर्वन्ति, धूपं दीपं च निवेदयन्ति। मान्यता अस्ति यत् एतेन भक्तिपूर्वकं कृतेन कर्मणा भगवान् शंकरः सर्वान् आपद्भ्यः परित्राणं करोति, आनंदं च प्रददाति। अस्मिन् ब्लॉगे हम् महाशिवरात्रेः आगम्यमानस्य पर्वस्य संबंधे विस्तारपूर्वकं अवगाहनं करिष्यामः। साथ हि, संस्कृतभाषायां महाशिवरात्रिक-अभिवादनानि अपि प्रदानं करिष्यामः, येन आप अपनेभ्यः प्रियेभ्यः, स्नेहितेभ्यः च शुभकामनाः संस्कृतेनैव व्यक्तं कर्तुं शक्ष्यथ। एते अभिवादनाः वाक्यानि न केवलं सौंदर्यं वहन्ति, किन्तु भाषायाः और संस्कृतिः संरक्षणमपि करोति। एतेन ब्लॉगेन सहाय्यात् आप परम्परागत पूजा-विधानम्, महाशिवरात्रिः उत्सवस्य पौराणिक महत्वं, च विविध शिवस्य स्तुतिपाठान् च जानिष्यथ। हम् प्रार्थना कुर्मः यत् अस्मिन् दिवसे भगवान् शिवस्य कृपा आपके जीवने सुख-शांति, समृद्धिं च प्रदास्यति। सर्वेभ्यः संस्कृतभाषायाम् अभिवादनानां माध्यमेन महाशिवरात्रिः पर्वस्य वैशिष्ट्यं परि ज्ञातुम् एषा ब्लॉगलेखनावसरः प्रदत्तः अस्ति। अस्मिन् पर्वे आत्मनिरीक्षणं, परिवार-मित्राणां संगमः, च धार्मिक आचरणं यथाभिलषितं फलम् आददाति।

महा शिवरात्रीच्या शुभेच्छा, कोट्स आणि संदेश मराठीत

महाशिवरात्री, भगवान शिवाची महान रात्र, हा एक आदरणीय सण आहे जो संपूर्ण भारतात आणि त्यापलीकडे मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तीने साजरा केला जातो. ही अशी वेळ आहे जेव्हा परमात्मा आणि पृथ्वीवरील पातळ पडदा विरघळतो, ज्यामुळे भक्तांना परमात्म्याशी जवळचा संबंध अनुभवता येतो. जेव्हा भगवान शिवाने सृष्टी, संरक्षण आणि विनाश यांचे स्वर्गीय नृत्य केले त्या रात्रीचे चिन्हांकित करून, महा शिवरात्री विश्वाच्या चक्र आणि त्यामधील आपले स्थान याबद्दल गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टी देते. हा शुभ प्रसंग उपवास पाळणे, जागरण रात्रीत सहभागी होणे, विशेष प्रार्थना करणे आणि शिव मंत्रांच्या जपात विसर्जित करून साजरा केला जातो. मंदिरे दिवे आणि फुलांनी सुशोभित केलेली आहेत, जे दैवी आनंदाचे वातावरण तयार करतात जे उपासकांच्या हृदयाला व्यापतात. हवा उदबत्तीच्या सुगंधाने आणि घंटा वाजवणाऱ्या आवाजांनी भरलेली आहे, ज्यामुळे ध्यानात्मक आदर निर्माण होतो जो उत्थान आणि आत्मा स्फूर्तिदायक असतो. महाशिवरात्रीचे सार त्याच्या गहन अध्यात्मिक महत्त्वामध्ये आहे, जे अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचे, अज्ञानावर ज्ञानाचे प्रतीक आहे. आपल्या जीवनावर चिंतन करण्याची, आपल्या सांसारिक इच्छा सोडून देण्याची आणि भगवान शिवाच्या मार्गदर्शनाखाली सत्य आणि धार्मिकतेचा मार्ग शोधण्याची ही वेळ आहे. आपण या अध्यात्मिक प्रवासाला सुरुवात करत असताना, हा सण आपल्या आत्म्याला शुद्ध करण्याची, आपल्या विश्वासाचे नूतनीकरण करण्याची आणि आपल्यातील दैवी स्पार्क पुन्हा जागृत करण्याची संधी देतो. या पवित्र रात्री, शुभेच्छा आणि आशीर्वाद एक विशेष शक्ती घेऊन जातात. ते केवळ शब्द नाहीत तर आरोग्य, आनंद, शांती आणि समृद्धीसाठी मनापासून प्रार्थना आहेत. महा शिवरात्रीच्या शुभेच्छा शेअर करणे हा मित्र, कुटुंब आणि समुदायामध्ये प्रेम आणि एकता व्यक्त करण्याचा एक सुंदर मार्ग आहे. हे मानवतेचे बंधन मजबूत करते, आम्हाला करुणा, भक्ती आणि ज्ञानाच्या दिशेने प्रवासात सातत्य या वैश्विक मूल्यांची आठवण करून देते. या महाशिवरात्रीला आपण आपली भक्ती अर्पण करत असताना आणि आशीर्वाद घेत असताना, आपण हे लक्षात ठेवूया की जीवनात सुसंवादी संतुलन साधणे आणि आपल्यातील सुप्त देवत्वाची जाणीव करणे हे अंतिम उद्दिष्ट आहे. या शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या प्रियजनांना महा शिवरात्रीचे आध्यात्मिक सार आत्मसात करण्यासाठी प्रेरणा देतील, ज्यामुळे आंतरिक शांती आणि वैश्विक प्रेमाचा मार्ग मोकळा होईल.

Pongal Wishes
Happy Pongal 2024 - Wishes, Messages, WhatsApp and Facebook Status, Quotes and more

Pongal, South India's bright and cheerful harvest festival, has a unique place in people's hearts, particularly in Tamil Nadu. As the sun rises, throwing warm golden rays across the fields, families assemble to celebrate the harvest season's bounty and seek blessings for the next year. Pongal is a celebration of unity, rejuvenation, and heartfelt wishes shared with family, friends, and business acquaintances. When it comes to Pongal celebrations, sending warm greetings becomes an essential element of the festivities. It is a moment to connect, appreciate, and be thankful for the relationships we share. Pongal wishes play an important role in sharing happiness and developing connections, whether it's sending genuine greetings to friends, cherishing times with family, or cultivating strong relationships with business colleagues. Pongal wishes are an opportunity for friends to brighten their day and strengthen their friendship bond. Warm greetings of wealth, good health, and happiness serve as reminiscences of happy times spent together. Pongal greetings create goodwill and professional ties in the corporate world. They express gratitude for the year's partnership and support, while also expressing aspirations for ongoing success and progress. In this blog, we will delve into the world of Pongal greetings, providing heartfelt sentiments and greetings for friends, family, and business acquaintances. Whether you're looking for the right words to express devotion to a close friend, express thanks to loved ones, or preserve strong professional ties, our carefully curated collection of Pongal wishes will help you voice your feelings with sincerity and warmth. Join us in embracing the thrill of expressing genuine greetings and spreading happiness as we celebrate the spirit of Pongal.

sharad-purnima-wishes-banner
Happy Sharad Purnima 2023 - Wishes, Messages and Quotes to share on this day

Sharad Purnima, also known as Kumara Purnima, Kojagari Purnima, Navanna Purnima, Kojagrat Purnima, or Kaumudi Purnima, is a festival of faith that marks the end of the monsoon season and is observed on the full moon day of the Hindu lunar month of Ashvin (September to October). Sharad Purnima is believed to be the sole day of the year on which the moon is considered to be closest to Earth. As a result, it is thought that the moon's brilliance on Sharad Purnima is stronger and has greater significance. It is also believed that the moon's rays have healing qualities and nurture the body and soul. This makes it the perfect day for bathing in sacred rivers, as it is said that doing so purifies the soul and wards off evil. On this day, Chandra, the moon god, is worshipped alongside other Hindu holy couples like Radha Krishna, Shiva Parvati, and Lakshmi Narayana, who are also given flowers and the delicious dish kheer (made of rice and milk). In temples, deities are frequently clad in white to symbolise the brightness of the moon. On this night, many people practice a complete day of fasting. Why Sharad Purnima is celebrated? The harvest festival known as Sharad Purnima is observed on the full moon of the Hindu lunar month of Ashwin. The celebration is meant to signal the official beginning of fall, or the Sharad Ritu, and the ending of the monsoon season, known as the Varsha Ritu in the region. Importance and Significance Of Sharad Purnima  On Sharad Purnima, it is also believed that the moon's rays have healing qualities and nurture the body and soul. This makes it the perfect day for bathing in sacred rivers, as it is said that doing so purifies the soul and removes off evil. Worshiping the goddess Lakshmi is another significant part of Sharad Purnima. This is a day that many people perform Lakshmi puja and present kheer as prasad to the goddess, as it is considered auspicious for pursuits relating to money. According to the article, it is said that kheer kept out in the open will prosper and be showered with abundance when the moon's beams fall on it. In addition to this, Sharad Purnima is remembered as the day that Lord Krishna is said to have danced with the Gopis and performed the Raas Leela. It is a happy and festive day as a result. Sharad Purnima Information Sharad Purnima Date - 28 Oct, 2023, Saturday  Sharad Purnima Tithi - Purnima tithi will start at 04:17 am on 28 October 2023 and end at 01:53 am on 29 October 2023. Auspicious time for moonrise - 28 October 2023 at 05:47 pm Kojagiri Shubh Muhurat - 12:05 to 01:41 PM  The Last Lunar Eclipse On Sharad Purnima The timings of lunar eclipse are from 01:06 am till 02:22 am on October 28. This will be the last lunar eclipse or Chandra Grahan of the year on Sharad Purnima 28 October, 2023, Saturday. The Sutak period of the lunar eclipse will be start 9 hours before as the lunar eclipse will be visible throughout India. Sharad Purnima is a day when people come together to celebrate, perform pujas, seek blessings from deities and wish their loved ones. When it comes to the loved ones, we have always got your back by listing amazing set of wishes to make their day ! Celebrate this Sharad Purnima by sending wishes from the list we have created for you. Happy Kojagiri!

Thanksgiving Wishes
Thanksgiving Wishes, Messages, Greetings and Quotes

The joyous season of Thanksgiving is upon us, bringing along a time of gathering, giving thanks, and basking in the company of our dear ones. This special occasion also gifts us a wonderful opportunity to show our loved ones just how grateful we are for their presence in our lives. In this collection, we've curated a whole bunch of Thanksgiving wishes, quotes, and messages. These words, selected with great care, aim to help you express your deepest feelings of gratitude towards your precious ones. Don't worry, we've got something for everyone, right from your closest family to treasured friends and even valued colleagues! The essence of Thanksgiving lies in recognising our blessings and spreading love amongst those in our lives. So from light-hearted, funny messages to deeply moving quotes, these words will help you convey the spirit of Thanksgiving to everyone. Feel free to delve into these expressions and find ones that resonate with you the most. These words, bearing the charm of sincerity and love, are sure to make your Thanksgiving celebrations even more special. So sit comfortably and allow yourself to be drawn into the host of Thanksgiving wishes, quotes, and messages that lie ahead. Discover words that beautifully express appreciation and love, strengthening the bond you share with your loved ones. So here's to spreading the warm and joyous spirit of Thanksgiving, filling the hearts of your dear ones with sincere gratitude and much affection. Remember, Thanksgiving is all about expressing our gratitude and celebrating togetherness, and these words will help you do just that!

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock info

*T&C Applied

Gift a Tring

Wedding Gift

Corporate Gift

Movie Artist  

Influencers

Athletes

Models

Public Figures

TV Artist

Music

Movie Makers

Entertainers

Comedians

Chefs

Authors & Speakers

My Cart

0

Max. limit reached

×

Cart Empty

Explore Celebrities